Gweithiwr Prosiect – Iechyd Meddwl, Gwasgaredig a Chymorth Symudol

Dyddiad Cau: 29 Mai 2022 1yp Dyddiad Cyfweliad:
Cyflog: £21,205 y flwyddyn
Lleoliad: Cyfordd Llandudno / Llandudno
Math: Llawn Amser, Parhaol, Tai â Chymorth
Oriau: 35 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pwrpas y swydd
Ffurflen gais

Gweithio mewn cynlluniau ar draws Sir Conwy a Gwynedd, gan weithio o adref o bryd i’w gilydd neu o’n swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno yn ôl yr angen.

Os oes gennych brofiad o hybu iechyd meddwl a lles cadarnhaol mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar bobl (fel tai, gofal neu debyg), a’ch bod yn gyfforddus gyda sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg, mae hwn yn gyfle gwych i chi ymuno â’n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, lle byddwch yn elwa o’n cefnogaeth lawn i gyflawni eich datblygiad personol, gyda digon o botensial ar gyfer dilyniant gyrfa.

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu’n gyflym, mae ein gweledigaeth a’n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.
Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni’n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i’n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Rôl – Rheolwr Tai â Chymorth

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth rheoli a chymorth tai effeithiol ac effeithlon. Byddwch yn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth gyda golwg ar wella eu hiechyd meddwl a’u sefyllfa dai, llunio cynlluniau cymorth unigol a’u hadolygu’n rheolaidd, gan sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn gwneud cynnydd tuag at ganlyniadau cadarnhaol. Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys:

 • Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth gyda’u hiechyd meddwl a’u lles, trwy annog gweithgareddau a ffyrdd iach o fyw a chyfeirio at wasanaethau
 • Rheoli atgyfeiriadau i’r cynllun, cysylltu a chyfweld ymgeiswyr/asiantaethau, trefnu cyfarfodydd panel, a diweddaru cydweithwyr yn y cynllun ynghylch atgyfeiriadau newydd
 • Llunio ac adolygu asesiadau risg unigol yn rheolaidd
 • Cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth gyda chynlluniau symud ymlaen i lety mwy parhaol
 • Cadw cofnodion a ffeiliau defnyddwyr gwasanaeth yn gywir
 • Trefnu amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu a chynnwys er mwyn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol
 • Chwarae rôl ymarferol wrth ymateb i ddigwyddiadau, cwblhau gwiriadau ystafell a sicrhau bod eiddo’n cael ei gynnal a’i gadw

Y Pecyn

 • Cyflog o £21,205 y flwyddyn
 • Contract parhaol, yn gweithio 35 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9:00yb – 5:00yp (rhywfaint o hyblygrwydd gydag amseroedd cychwyn a gorffen)
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach a chyfleoedd datblygu gyrfa
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

 

Ein Gofynion – Rheolwr Tai â Chymorth

 • Profiad o hybu iechyd meddwl a lles cadarnhaol mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar bobl fel tai, gofal neu debyn
 • Gwybodaeth ymarferol dda o Microsoft Word, Excel, ac Outlook
 • Sgiliau cyfathrebu llafar a ysgrifenedig da
 • Trwydded yrru llawn a cherbyd ar gael at ddibenion y gwaith

Mae TGC wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r swydd yn gofyn am ddatgeliad DBS safonol.

Dyddiad cau: 29 Mai 2022

Dyddiad cyfweld: 8 Mehefin 2022

 

Datganiad Preifatrwydd
Fel rhan o’n proses recriwtio, mae Tai Gogledd Cymru (TGC) yn casglu ac yn prosesu data personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi. Data personol yw unrhyw ddata neu wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod unigolyn neu ddata a fyddai, o’i gymysgu â gwybodaeth arall a gedwir am yr un unigolyn, yn ei gwneud yn amlwg pwy yw gwrthrych y data. Mae TGC wedi ymrwymo i fod yn dryloyw ynghylch sut y mae’n casglu ac yn defnyddio’r data hwnnw ac i gyflawni ei rwymedigaethau diogelu data. I weld ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd, CLICIWCH YMA