Noddfa

Rydym yn eich cefnogi i ddod o hyd i lety mwy parhaol

Mae ein Hostel Noddfa ym Mae Colwyn yn darparu llety â chymorth dros dro i bobl ddigartref sengl a theuluoedd sy’n agored i niwed ac sydd angen cymorth. Byddwch yn gallu aros yn yr hostel am tua naw mis, efallai mwy, tra byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i rywle mwy parhaol i fyw.

Ein cam cyntaf yw egluro’r gwasanaeth rydym yn ei gynnig ac yna, os byddwch yn penderfynu bod Noddfa yn iawn i chi, caiff eich cais ei asesu gan Gyfarfod Panel Amlasiantaeth. Os byddwn yn eich derbyn, byddwch yn cael cyflwyniad i’r Hostel ac esboniad o’ch Cytundeb Trwydded. Byddwn yn cynnal asesiad a fydd yn ein helpu i ysgrifennu Cynllun Cefnogaeth wedi’i deilwra a sy’n cwrdd â’ch anghenion penodol a bydd aelod o staff yn cyfarfod gyda chi i drafod eich anghenion cefnogaeth.

Byddwn yn:

  • Eich helpu i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol da, fel siopa, coginio a glanhau;
  • Eich helpu i ddod yn hyderus wrth reoli eich arian drwy gyllidebu
  • Eich cefnogi i gael mynediad at iechyd a gofal cymdeithasol
  • Eich cefnogi i gysylltu â sefydliadau perthnasol eraill am gymorth a chyngor
  • Eich cefnogi i gael mynediad at addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddol
  • Eich cefnogi i ddod yn rhan o gymuned ehangach
  • Eich cefnogi i lenwi ffurflenni cais am dai a chysylltu â landlordiaid a hosteli
  • Eich cefnogi a’ch paratoi i symud ymlaen i’ch llety eich hun
  • Eich cefnogi wrth sefydlu eich cyflenwadau nwy/trydan)
  • Cefnogaeth 24 awr 7 diwrnod yr wythnos

Byddwn yn cyflenwi ein gwasanaethau yn y Gymraeg neu’r Saesneg; byddwn yn darparu mynediad cyfartal a theg i bawb; byddwn yn rhoi gwybodaeth lawn am yr hyn rydym yn ei wneud; byddwn yn esbonio eich hawliau a’ch cyfrifoldebau i chi; byddwn yn eich trin â pharch a byddwn yn gofyn i chi ddweud wrthym yn onest beth yw eich barn am yr hyn rydym yn ei wneud.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar Conwy: 01492 533574 neu anfonwch ebost atom yn [email protected]