Newidiadau Buddianau

Mae yna nifer o newidiadau i’r system fudd-daliadau yn mynd i gael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn nesaf. Mae rhai o’r rhain yn cael eu nodi isod.

Os ydych yn poeni neu’n ansicr a yw’r budd-dal rydych yn ei dderbyn yn mynd i gael ei newid, cysylltwch â’r Tîm Rhenti ar 01492 572727 neu [email protected].

Credyd Cynhwysol – budd-dal i bobl o oed gweithio

Mae’r budd-dal yma’n cael ei gyflwyno ar draws y wlad a bydd yn disodli nifer o fudd-daliadau presennol. Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai ar gyfer eich rhent, bydd hyn yn cael ei dalu’n uniongyrchol i chi yn hytrach nag i Tai Gogledd Cymru, felly bydd rhaid i chi drefnu bod eich rhent yn cael ei dalu iddyn nhw. Bydd Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu’n fisol mewn ôl-daliadau. Oherwydd hyn, rydym yn awgrymu eich bod yn dechrau talu swm i’ch cyfrif rhent fel bod gennych swm rent y mis cyntaf yn eich cyfrif erbyn y bydd y newid i’r Credyd Cynhwysol yn digwydd.

Bydd angen cyfrif banc arnoch i dderbyn Credyd Cynhwysol. Os ydych angen help i agor un yna cysylltwch â ni ar 01492 572727 neu [email protected].

Cap Budd-daliadau

Mae’r cap budd-dal yn gosod terfyn ar gyfanswm swm yr incwm o fudd-daliadau penodol y gall aelwyd ei dderbyn. Os yw’r aelwyd yn derbyn mwy nag y mae’r cap budd-dal yn ei ganiatáu yna bydd eu Budd-dal Tai neu eu Credyd Cynhwysol yn cael ei leihau i’r swm sydd wedi’i gapio.

O fis Hydref 2016, bydd y cap budd-dal yn cael ei osod fel hyn:

  • £384.62 yr wythnos os ydych yn gwpl neu os oes gennych blant
  • £257.69 yr wythnos os ydych yn berson sengl

Os ydych yn meddwl y gallech gael eich effeithio gan y cap budd-dal, cysylltwch â ni am help a chyngor i osgoi eich cyfrif rhent rhag mynd i ddyled.

Budd-dal Tai

O fis Ebrill 2016 ni fydd cais am Fudd-dal Tai bellach yn cael ei ôl-ddyddio am fwy na 4 wythnos. Mae hyn yn golygu os ydych yn methu â chyflwyno gwybodaeth ar gyfer cais newydd neu os nad ydych yn gwneud cais yn brydlon am Fudd-dal Tai, ni fydd yr hawliad yn cael ei ôl-ddyddio mwy na 4 wythnos. Gall hyn arwain at gynnydd mewn ôl-ddyledion ar eich cyfrif rhent. Os oes angen unrhyw help arnoch wrth wneud cais am Fudd-dal Tai, cysylltwch â ni.

Os ydych yn poeni neu’n ansicr a yw’r budd-dal rydych yn ei dderbyn yn mynd i gael ei newid, cysylltwch â’r Tîm Rhenti ar 01492 572727 neu [email protected].