14 Lon y Dryw, Belgrano

14 Lon y Dryw, Belgrano

Pris: Cyfran o 40% ar werth am £49,200. Rhent wythnosol ar weddill y 60%; £40.71 yr wythnos


Nodweddion Allweddol

  • Lolfa
  • 2 ystafell wely
  • Cegin
  • Ystafell molchi
  • Parcio
  • Gardd – ffrynt a cefn
  • Gwres Canolig nwy
  • Ffenestri gwydr dwbl


Disgrifiad Llawn

Mae’r manylion hyn, er y tybir eu bod yn gywir yn cael eu nodi fel amlinelliad cyffredinol ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt yn unrhyw ran o gynnig na chontract. Ni ddylai prynwyr ddibynnu arnynt fel datganiadau o ffaith, ond rhaid iddynt fodloni eu hunain trwy archwiliad neu fel arall ynghylch eu cywirdeb. Nid oes gan unrhyw unigolyn yng nghyflogaeth y cwmnïau hyn yr awdurdod i wneud na rhoi unrhyw gynrychiolaeth neu warant o ran yr eiddo. Mae pob mesuriad yn frasamcan


Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs)

Dim EPC ar gael ar hyn o bryd

Cynllun Llawr

Nid oes cynllun llawr ar gael ar hyn o bryd

Sut i Wneud Cais

I gael eich ystyried ar gyfer yr eiddo hwn gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru gyda TAI TEG. Gallwch gysylltu â nhw ar 0845 601 5605 neu ymweld â wwwTaiTeg.org.uk neu [email protected]

Cysylltwch â ni yn ystod oriau agor swyddfa ar 01492 572727 neu [email protected]