373 Ffordd Conway – DAN GYNNIG

373 Conwy Road, LL28 5AR

Pris: £61,000 yw’r pris am y gyfran o 50% a’r rhent sy’n daladwy i’r Gymdeithas yw £34.94 yr wythnos. Bydd hwn yn cael ei adolygu ym mis Ebrill 2018.


Nodweddion Allweddol

  • Tair ystafell wely
  • Lolfa/ Ystafell Bwyta
  • Cegin/Ystafell Brecwast
  • Toilet i lawr y grisiau ac Ystafell gwlyb
  • Gwres canolog nwy llawn a gwydr dwbl
  • Gardd i’r ffrynt a gardd amgaeedig i’r cefn
  • Parcio preifat / Garej


Disgrifiad Llawn

Mae’r eiddo a enwir uchod yn rhan o’n stoc cydberchnogaeth ac mae’r perchnogion presennol yn dymuno cael gwared â’u cyfran o 50% ynddo.

Mae’n dy bâr gyda thair ystafell wely, lolfa/ystafell bwyta, cegin/ystafell brecwast, toilet i lawr y grisiau ac ystafell gwlyb I fynnu grisiau, gwres canolog nwy llawn a gwydr dwbl. Mae ganddo’r fantais o ardd i’r ffrynt a gardd amgaeedig i’r cefn, a barcio preifat hefo garej.

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr

Mae’r manylion hyn, er y tybir eu bod yn gywir yn cael eu nodi fel amlinelliad cyffredinol ar gyfer arweiniad yn unig ac nid ydynt yn unrhyw ran o gynnig na chontract. Ni ddylai prynwyr ddibynnu arnynt fel datganiadau o ffaith, ond rhaid iddynt fodloni eu hunain trwy archwiliad neu fel arall ynghylch eu cywirdeb. Nid oes gan unrhyw unigolyn yng nghyflogaeth y cwmnïau hyn yr awdurdod i wneud na rhoi unrhyw gynrychiolaeth neu warant o ran yr eiddo. Mae pob mesuriad yn frasamcan.

Cysylltwch â mi yn ystod oriau swyddfa ar 01492 572727 neu ar e-bostiwch  [email protected].


Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs)

Dim EPC ar gael ar hyn o bryd

Cynllun Llawr

Nid oes cynllun llawr ar gael ar hyn o bryd

Sut i Wneud Cais

Cysylltwch â mi yn ystod oriau swyddfa ar 01492 572727 neu ar e-bostiwch [email protected]