Cae Garnedd, Bangor

Penrhosgarnedd, Bangor , Gwynedd, LL57 2NH, United Kingdom


Nodweddion Allweddol

 • Cegin wedi’i gosod yn llawn, ystafell ymolchi a lolfa
 • Cawod mynediad gwastad
 • Hygyrch i gadeiriau olwyn
 • System mynediad drws diogel
 • Gofal a chefnogaeth sydd ar gael 24 awr
 • Mannau cymunedol - nifer o lolfeydd preifat, ystafell fwyta/bwyty, ardal patio allanol


Disgrifiad Llawn

Cae Garnedd, Penrhosgarnedd, Bangor yw trydydd cynllun Gofal Ychwanegol Tai Gogledd Cymru, ein cynllun cyntaf o’r fath yng Ngwynedd mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd.

Mae’r cynllun wedi’i anelu at bobl sydd dros 55 oed ac sydd ag anghenion tai a gofal. Mae’n gyfle gwych i gael budd o ffordd o fyw annibynnol a diogel, wedi’i ategu gan ofal a chymorth sy’n hyblyg ac wedi’i deilwra at eich anghenion.

Fflatiau o ansawdd, wedi’u cynllunio’n dda

Mae Cae Garnedd wedi’i adeiladu i ddyluniad cyfoes o ansawdd eithriadol a safonau cynaliadwyedd uchel. Mae 42 o fflatiau hunangynhwysol gyda 2 ac 1 ystafell wely. Mae wedi’i gynllunio er mwyn eich galluogi i barhau i fyw’n annibynnol yn eich cartref eich hun ac i wneud bywyd yn haws.

Dyma rai o’r cyfleusterau:

 • Cegin wedi’i gosod yn llawn, ystafell ymolchi a lolfa
 • Cawod mynediad gwastad
 • Lifftiau
 • Hygyrch i gadeiriau olwyn
 • System mynediad drws diogel
 • Digonedd o ofod parcio ceir
 • Gofal a chefnogaeth sydd ar gael 24 awr
 • Mannau cymunedol – nifer o lolfeydd preifat, ystafell fwyta/bwyty, ardal patio allanol

Fideo Cae Garnedd

Gwyliwch y fideo yma i glywed beth mae preswylwyr yn feddwl o Cae Garnedd:

 

Mae hyblygrwydd llwyr o ran y gofal a ddarparwn. Rydym yn annog preswylwyr i fyw bywyd llawn a gweithgar a bydd cynllun personol o ofal a chymorth, pe bai ei angen, yn cael ei deilwra i’ch helpu i fyw mor annibynnol â phosibl yn y ffordd a ddymunwch. Mae’r tîm gofal profiadol ar y safle 24 awr y dydd ac mae cyswllt larwm cymunedol gyda chefnogaeth 24 awr hefyd ar gael.

Ffordd o Fyw

Mae gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden yn bwysig iawn i les pawb. Yng Nghae Garnedd, mae yna amrywiaeth trawiadol o gyfleusterau i’w mwynhau, a rhaglen reolaidd o ddigwyddiadau sy’n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddiddordebau.

Mae’r datblygiad hefyd yn cynnig:

 • Salon gwallt
 • Ystafell ymolchi gyda chymorth ac ystafell maldod
 • Ystafell golchi dillad
 • Ystafell wely gwadd ar gyfer teulu a ffrindiau
 • Storfa Sgwteri

Bydd y cynllun hyfryd yma’n darparu amgylchedd gwych i wneud ffrindiau newydd, croesawu eich teulu a’ch ffrindiau, neu i ymlacio a mwynhau eich amgylchedd.


Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs)

Dim EPC ar gael ar hyn o bryd

Cynllun Llawr

Nid oes cynllun llawr ar gael ar hyn o bryd

Sut i Wneud Cais

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach am Cae Garnedd neu os hoffech drefnu ymweliad, cysylltwch â ni ar 01492 572 727.

Fel arall, gallwch gysylltu â Debbiw Thomas, Rheolwr Cynllun Gofal Ychwanegol Cae Garnedd yn uniongyrchol ar 01248 361611 neu [email protected]