Agor Drysau i’r Awyr Agored

Mae prosiect Agor Drysau i’r Awyr Agored wedi mynd o nerth i nerth a bellach mae 29 o breswylwyr wedi mynychu ac ennill cymwysterau o’r sesiynau am ddim mewn dringo, cerdded bryniau neu ganŵio.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Tai Gogledd Cymru, y Bartneriaeth Awyr Agored a Chanolfannau Conway ar Ynys Môn. Cafodd ei ddatblygu gyda’r nod o roi profiadau gweithgareddau awyr agored o safon uchel i denantiaid, gyda’r opsiwn o ennill cymhwyster a gwella cyfleoedd cyflogaeth yn y gweithlu sector awyr agored.

Dywedodd Iwan Evans, Cydlynydd Cyfranogiad Tenantiaid:

“Mae’r prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar y rhai sydd wedi cymryd rhan. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan wedi nodi sut y maen nhw wedi gwella eu ffitrwydd, iechyd, a cholli pwysau. Mae eraill hefyd wedi sylwi gymaint y maen nhw wedi mwynhau cyfarfod â phobl eraill a chreu cyfeillgarwch newydd.”

Y gweithgaredd nesaf yw Beicio Mynydd ym mis Medi. Os hoffech chi gymryd rhan yn y gweithgaredd hwn sydd AM DDIM, cysylltwch ag Iwan 01492 563232 [email protected]. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly cofrestrwch eich diddordeb rŵan!

Lawr lwythwch y poster beicio mynydd yma

Sesiwn blasu canŵio AM DDIM i denantiaid

Erioed eisiau trio canŵio ond y gost yn eich atal? Mae Tai Gogledd Cymru yn cynnig sesiynau blasu AM DDIM i denantiaid o Gonwy yn dechrau Dydd Gwener 26ain Mai.

Mae llefydd yn gyfyngedig felly cysylltwch yn fuan! E-bostiwch [email protected] neu ffoniwch 01492 563232 i gofrestru nawr!

Dod i adnabod eich landlord

Rydym yn awyddus i ddod i adnabod ein trigolion ychydig yn well. Felly Ebrill rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ‘Dod i adnabod eich landlord’.

Dewch i ddweud helo a chystadlu mewn raffl i ennill tocyn anrheg TESCO gwerth £25 ac wy Pasg!

Byddwn yn darparu gwybodaeth am:

  • Ein porth tenantiaid a beth sydd gan Tai Gogledd Cymru i’w gynnig yn ddigidol
  • Y cyfleoedd sydd ar gael yn Tai Gogledd Cymru
  • Sut i gymryd rhan a dweud eich dweud

Byddwn hefyd yn gofyn eich barn am yr hyn sydd bwysicaf i chi fel tenant a beth ddylai fod ein blaenoriaethau fel landlord.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Iwan ar [email protected] neu 01492 563232.

Hwyl Dydd Gŵyl Dewi yn Tai Gogledd Cymru

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni ni wnaeth staff a phreswylwyr ymdrech i ddathlu popeth Cymreig unwaith eto, gan gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau.

Dathlodd swyddfeydd Dydd Gŵyl Dewi, dydd gŵyl nawddsant Cymru, trwy ddod at ei gilydd dros amser cinio. Mi wnaeth staff yn y swyddfeydd Bangor a Chyffordd Llandudno fwynhau cawl tatws a chennin traddodiadol a theisennau cri, a chymryd rhan mewn gemau ar thema Dydd Gŵyl Dewi.

Roedd yr holl elw o’r diwrnod yn mynd i Hosbis Dewi Sant, elusen Tai Gogledd Cymru ar gyfer y flwyddyn.

Ymunodd preswylwyr hefyd yn yr hwyl, wrth i breswylwyr Cae Garnedd, Bangor gael eu difyrru gan y telynor Michael Richards. Ar y llaw arall mi wnaeth preswylwyr Uxbridge Court ym Mangor ddewis dathlu mewn dull mymryn llai traddodiadol drwy gael cinio pysgod a sglodion! Ac mi gafodd Taverners Court brynhawn cyfan wedi ei neilltuo i Ddydd Gŵyl Dewi, gan fwynhau ychydig o ganeuon gan aelod o Gôr Meibion ​​Maelgwn ac amrywiaeth o ddanteithion traddodiadol.

Amser i orffwys rŵan – nes dathliadau’r flwyddyn nesaf!

Sesiwn blasu dringo am ddim i denantiaid

A fyddech chi’n hoffi i 2017 fod yn flwyddyn o brofiadau newydd? Gallwn eich helpu i ddechrau arni!

Rydym yn cynnig cyfres o sesiynau blasu am ddim i’n tenantiaid ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Y sesiwn gyntaf yw dringo ar y 3ydd o Chwefror 2017.

Bydd hyfforddwyr cymwys a phrofiadol wrth law i’ch helpu chi a byddwn yn darparu’r holl offer sydd ei angen arnoch a chludiant i gyrraedd yno. Mae’r sesiwn blasu yn agored i bob gallu, nid oes angen unrhyw brofiad. Bydd gweithgareddau yn cael eu teilwra i’ch gallu. Eich mwynhad fydd ein blaenoriaeth!

Profi rhywbeth newydd | Cael hwyl | Cyfarfod â phobl newydd | Sgiliau newydd | Ennill cymhwyster (dewisol)

Sut ydych chi’n cofrestru?

Ebostiwch [email protected] neu ffoniwch 01492 563232 a chofrestrwch rŵan! Ddim at eich dant? Peidiwch ag ofni, mae gennym sesiynau blasu eraill y gallwch gymryd rhan ynddynt, o gerdded bryniau i ganŵio. Anfonwch eich manylion atom ac mi wnawn ni gysylltu pan fyddwn wedi trefnu’r dyddiadau.

Hwyl yr ŵyl yn Ffair Nadolig cyntaf

Roedd Ffair Nadolig cyntaf Tai Gogledd Cymru yn llwyddiant mawr; codwyd dros £740 i elusen leol Hosbis Dewi Sant.

Daeth oedolion a phlant draw i’r diwrnod Nadoligaidd yn Ganolfan Cymunedol Tŷ Hapus yn Llandudno. Wnaethant fwynhau’r nifer o stondinau crefft brydferth a chwarae’r nifer o gemau ar gael.

Wnaeth Sïon Corn a Elsa o Frozen hefyd ddod draw, gan fwynhau siarad gyda’r plant am eu rhestr hir i Sïon Corn! 

Dywedodd Emma Williams, Cadeirydd panel elusen TGC:

“Diolch i bawb wnaeth helpu gwneud y digwyddiad ddigwydd; roedd yna lot o waith caled yn ymglymedig gyda’r digwyddiad. Diolch hefyd i bawb wnaeth ddod draw a gwario eu pres! Bydd yr holl elw yn mynd at Hosbis Dewi Sant, ein helusen o ddewis ar gyfer y flwyddyn hon.”

 Dywedodd Kathryn Morgan-Jones, Hosbis Dewi Sant:

“Rwyf yn hynod o falch roedd Ffair Nadolig cyntaf Tai Gogledd Cymru yn llwyddiant. Wnaeth y nifer o stondinau crefft, gemau ac anrhegion Nadolig ddenu gymaint o gefnogwyr a hel sŵn nodedig i Hosbis Dewi Sant.

“Mae cymorth Tai Gogledd Cymru yn gwneud gwahaniaeth mawr, mae’n ein galluogi i helpu llawer mwy o gleifion a theuluoedd o Gonwy, Gwynedd ac Ynys Môn sydd wedi eu heffeithio gan salwch datblygedig.”

“Rwy’n edrych ymlaen at barhau i gefnogi staff Tai Gogledd Cymru gyda’u hymdrech hel pres ac ar ran ein holl gleifion, teuluoedd, gorfoleddir a staff byswn yn hoffi ymestyn diolch enfawr.”

Hwyl Fferm Stryd i breswylwyr Llandudno

Cynhaliwyd ein Gweithdy Fferm Stryd cyntaf yn Clos McInroy, Llandudno ar ddydd Sadwrn 19 Tachwedd.

Mi wnaeth oedolion a phlant fwynhau prynhawn llawn hwyl yn dysgu a derbyn cyngor ar blannu perlysiau.

Cafodd y rhai ddaeth draw flasu ychydig o gŵn poeth am ddim cyn mynd adref â rhai o’r perlysiau roeddent wedi eu plannu, yn amrywio o Falm Lemwn, Mintys, Rhosmari a hyd yn oed Mintys Siocled!

Mae’r prosiect mewn partneriaeth â ‘Cymunedau’n Gyntaf’ a ‘Grow it Love it’.

Dywedodd Iwan Evans, Cydlynydd Cyfranogiad Tenantiaid yn Tai Gogledd Cymru:

“Roedd yn ddiwrnod pleserus a daeth nifer dda o denantiaid heibio. Roedd yn dda cael cyfarfod â’r tenantiaid a hefyd gweld y plant yn mwynhau eu hunain. Rydym yn gobeithio trefnu digwyddiadau tebyg eto yn y dyfodol agos.”

Cadwch lygaid am unrhyw ddigwyddiadau yn y dyfodol ar ein Calendr Digwyddiadau.

Dewch gwrdd â Siôn Corn yn Ffair Nadolig TGC

Am y tro cyntaf erioed mae TGC yn cynnal Ffair Nadolig. Bydd y digwyddiad Nadoligaidd yn cymryd lle yng Nghanolfan Gymunedol Tŷ Hapus, Llandudno ar Ddydd Sadwrn 3ydd o Ragfyr 1yp – 3yp.

Bydd yna ddigon i gynnig oedolion a phlant, gan gynnwys:

Groto Siôn Corn | Cystadleuaeth Gwisg Ffansi | Stondinau crefft ac addurniadau | Bric a Brac | Tombola | Gemau | Paentio Wynebau a thatŵs | Castell Neidio | Bwyd a Diod a llawer mwy

Bydd yr holl elw yn mynd at Hosbis Dewi Sant, ein helusen o ddewis ar gyfer y flwyddyn hon.

Tâl Mynediad Oedolion £1 | Plant am ddim

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael stondin? Cysylltwch â [email protected] i archebu. £5 y stondin.

Bws ar gael o ardal Bangor (Tenantiaid TGC yn unig) – cysylltwch ag Iwan Evans ar [email protected] 01492 563,232 am fwy o wybodaeth.

Maes parcio yn gwneud lle i 12 o gartrefi fforddiadwy newydd

Agorwyd datblygiad tai fforddiadwy newydd Clos Owen yn Wrecsam yn swyddogol mewn digwyddiad ar ddydd Gwener 4 Tachwedd 2016.

Mae’r datblygiad tai cymdeithasol £1.5 miliwn yn nodi’r cyntaf ar gyfer Tai Gogledd Cymru yn Wrecsam, gan wneud yn siŵr bod y gymdeithas yn byw yn ôl ei enw ‘Tai Gogledd Cymru’.

Gan weithio’n agos gyda Chyngor Sir Wrecsam mae cymdeithas tai Gogledd Cymru wedi creu 12 o dai rhent fforddiadwy newydd yn ardal Whitegate y dref ar safle hen faes parcio.

Plannwyd coeden addurnol i nodi’r achlysur cyn cyfarfod trigolion dros de prynhawn.

Meddai Phil Danson, Cyfarwyddwr Llefydd yn Tai Gogledd Cymru:

“Mae hon yn enghraifft ardderchog o sut mae Tai Gogledd Cymru yn gweithio gyda’u partneriaid i ddatblygu tai fforddiadwy newydd yng Ngogledd Cymru. Drwy weithio’n agos mewn partneriaeth gyda Chyngor Wrecsam rydym wedi gwella rhagolygon tai i deuluoedd ifanc lleol a mynd i’r afael â’r mater ehangach o brinder tai.”

“Rydym yn gobeithio y bydd y tenantiaid yn mwynhau byw ar eu stad newydd am flynyddoedd i ddod, ac y byddant yn cymryd pob cyfle i gyfrannu at eu cymuned.”

Symudodd trigolion i’w cartrefi newydd ym mis Gorffennaf 2016 ac maent wedi ymgartrefu’n dda.

Dyweddod un o’r preswylwyr Julie Jones:

“Rwy’n hapus iawn gyda fy nghartref newydd. Symudais yma o Llai a dwi’n hapus iawn gydag ansawdd y tŷ newydd. Mae yna ddigon o le ynddo, mae yna baneli solar sydd eisoes wedi arbed arian i mi ar filiau gwresogi, mae popeth yn lân ac yn fodern ac yn hawdd i’w defnyddio ac mae digon o le storio. Gallaf gyrraedd canol y dref o fewn ychydig funudau ar droed rŵan felly mae’n ddelfrydol i mi.”

Dywedodd yr Aelod Lleol ar gyfer Whitegate, y Cyng Brian Cameron:

“Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol iawn ar gyfer tai yn yr ardal.  Rwy’n falch iawn hefyd fod dau o’r fflatiau llawr gwaelod un ystafell wely wedi cael eu hadeiladu gydag addasiadau ar gyfer preswylwyr sydd ag anghenion penodol. Mae partneriaeth y cyngor gyda Tai Gogledd Cymru wedi gweithio’n dda iawn yma ac, o ganlyniad, rydym wedi gallu creu eiddo dymunol iawn ac rwy’n siŵr y bydd y preswylwyr newydd yn hapus iawn gyda nhw.”

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Dai, y Cynghorydd Ian Roberts:

“Rydym wedi gwneud cynnydd gwych gyda datblygu tai fforddiadwy yn Wrecsam yn ddiweddar, diolch i nifer o gynlluniau sydd ar y gweill ar draws y Fwrdeistref Sirol. Rwyf wrth fy modd bod y cartrefi modern, atyniadol hyn wedi eu cwblhau yn Clos Owen ac mae’n wych gweld bod y bartneriaeth rhwng y Cyngor a Tai Gogledd Cymru wedi cael canlyniadau mor gadarnhaol yma.”