Mae digwyddiad gyrfa ar-lein yn rhoi cyfle i bobl wneud gwahaniaeth yn 2022 gyda gyrfa newydd

Mae pobl sydd am gael dechrau newydd a gyrfa newydd yn 2022 yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiad arbennig i ddarganfod sut y gallan nhw wneud gwahaniaeth yn ein cymunedau gyda swydd yn Tai Gogledd Cymru (TGC).  

Bydd TGC yn cynnal Digwyddiad Gyrfa ar-lein ddydd Mercher 2 Chwefror rhwng 1pm-2pm fel y gall pobl ddarganfod mwy am weithio yn y sector tai cymdeithasol a’r gyrfaoedd sydd ar gael yn TGC.  

Digwyddiad Gyrfa Ar-lein 

Pryd: Dydd Mercher, Chwefror 2, 1-2pm 

Lleoliad: Ar-lein 

Mwy o wybodaeth https://www.nwha.org.uk/cy/news-and-events/events/digwyddiad-gyrfa-ar-lein/. 

Yn ystod y digwyddiad bydd timau gwahanol yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn y maen nhw’n ei wneud a sut brofiad yw gweithio yn y sector tai ac yn TGC, yn ogystal â darganfod mwy am y swyddi gwag cyffrous sydd ar ddod. 

Mae’n amser cyffrous i ymuno â TGC, mae gennym gynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol ac rydym yn creu rolau newydd. Dewch i ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth.  

Cofrestru 

Eisiau mynychu? Cofrestrwch eich diddordeb yn [email protected] 

Nifer uchel o alwadau oherwydd difrod storm

Rydym yn derbyn nifer uchel o alwadau oherwydd adroddiadau o ddifrod storm yn dilyn storm dros y penwythnos.

Os gwelwch yn dda byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni geisio cynorthwyo; gall amser aros galwadau fod yn hirach na’r disgwyl dros yr ychydig ddyddiau nesaf. Gallwch hefyd logio atgyweiriadau trwy e-bostio [email protected] neu ddefnyddio MyNWH trwy ein gwefan.

Hysbysiad: Bydd recordio galwadau yn cael ei roi ar waith

O 22 Tachwedd 2021 bydd pob galwad i’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer yn cael ei recordio.

Y prif bwrpas ar gyfer recordio galwadau yw ar gyfer hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth. Bydd galwadau wedi’u recordio hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer monitro ansawdd a/neu ddelio â chwynion. Defnyddir hyn yn bennaf gan ein tîm Gwasanaethau Cwsmer; gellir ei ddefnyddio hefyd fel tystiolaeth pan fydd honiadau’n cael eu gwneud.

Bydd galwadau yn cael eu monitro a’u storio fel y gellir cyfeirio atynt yn ddiweddarach am hyd at 90 diwrnod. Gellir cadw galwadau am gyfnod hirach o amser, mewn rhai amgylchiadau, os yw staff wedi lawrlwytho’r galwadau o fewn y 90 diwrnod hynny. Yna bydd eu cadw yn dod o dan y Polisi Cadw Dogfennau a Data.

Am fwy o fanylion gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd a’n Polisi Recordio Galwadau yma https://www.nwha.org.uk/cy/about-us/data-protection/.

Enwebu Cymydog i ennill hamper Nadolig!

Mae tenantiaid Tai Gogledd Cymru yn cael eu gwahodd i ‘Enwebu Cymydog’ y maent yn credu sy’n haeddu syrpréis Nadolig cynnar a hamper yn llawn pethau da.

Fel tenant Tai Gogledd Cymru, gallwch enwebu tenant arall i fod â chyfle i ennill hamper Nadolig.

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi bod yn gymydog da? Aelod gwerthfawr o’r gymuned? Rhywun sydd wedi mynd yr ail filltir? Rhywun sy’n haeddu ychydig bach mwy o hwyl yr ŵyl?

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Mercher y 1af o Ragfyr 2021.

Y ffordd gyflymaf i enwebu yw trwy anfon e-bost at [email protected]  neu fel arall ffoniwch 01492 572727.

Wrth wneud eich enwebiad, cofiwch gadarnhau eich enw a’ch cyfeiriad, enw a chyfeiriad y person rydych chi’n ei enwebu, a hefyd y rhesymau pam eich bod chi’n enwebu’r person hwnnw

Enillwyr Cystadleuaeth Cymdogion Da yn cael eu datgelu

Diolch i bawb a gymerodd ran yng nghystadleuaeth Cymdogion Da TGC.

Bellach gallwn ddatgelu mai’r enillwyr yw… Amy Hale o Gerddi Canada, Caergybi a Cliff Astill o Cae Clyd, Llandudno.

Darganfyddwch pam y cawsant eu dewis trwy ddarllen crynodeb o’u henwebiadau isod:

Amy Hale o Gerddi Canada, Caergybi

Enwebwyd Amy gan gymydog a ddywedodd – Mae hi’n gwneud cymaint i mi fy hun a’r gymdogaeth a hefyd i’r plant i gyd. Yn enwedig trwy gydol yr haf newydd fynd.

Cliff Astill o Cae Clyd, Llandudno

Enwebwyd Cliff gan gymydog a ddywedodd – Mae’n gwneud llawer ar yr ystâd ac mae’n berson hyfryd. Mae bob amser yn cadw llygad ar bawb yn ein bloc, ac yn mynd â’r biniau allan bob wythnos. Nid oes unrhyw beth yn ormod o drafferth iddo ac mae bob amser yn barod i helpu gydag unrhyw beth y gall.

Diolch eto i bawb a gymerodd ran. Cadwch lygaid allan am y gystadleuaeth TGC nesaf.

Strategaeth Cyfranogi Tenantiaid newydd ar gael nawr

Mae’n bwysig i ni fod tenantiaid wrth galon TGC, a’ch bod chi’n rhan o’r penderfyniadau sy’n effeithio arnoch chi.

Rydym wedi llunio’r Strategaeth Cyfranogi Tenantiaid newydd hon, sy’n dweud wrthych beth yr ydym yn bwriadu ei wneud i gael tenantiaid i chwarae mwy o ran.

Darllenwch y Strategaeth yma www.nwha.org.uk/cy/strategaeth-cyfranogiad-tenantiaid

Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad a helpodd i lunio’r Strategaeth hon.

Newidiadau i Credyd Cynhwysol

Disgwylir i’r codiad cyfredol mewn Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Gweithio o £20 yr wythnos, a dalwyd trwy gydol y pandemig, ddod i ben ddiwedd mis Medi.

Sylwer, os ydych yn derbyn y budd-daliadau hyn, bydd eich incwm yn gostwng £20 yr wythnos, neu £ 86.67 y mis cyn mis Hydref 2021.

Mae gwaith parhaus yn digwydd i geisio annog y Llywodraeth i gadw’r codiad ond ar hyn o bryd mae disgwyl i’r gostyngiad ddigwydd ddiwedd mis Medi 2021.

Os oes angen unrhyw help arnoch gyda chyllidebu i ddod i arfer â’r gostyngiad hwn yn eich incwm, cysylltwch â’r Tîm Rhenti ar 01492 572727.

Oes gennych chi Gymydog Da rydych chi am ei wobrwyo?

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wir yn gwneud gwahaniaeth i ble rydych chi’n byw? Ydyn nhw bob amser yn cadw golwg ar eu cymdogion ac yn barod i roi help llaw pan fydd angen?

Fel tenant i ni, gallwch enwebu tenant arall Tai Gogledd Cymru am wobr, gyda chyfle iddyn nhw ennill £50, ac fel diolch am enwebu enillydd gwobr, cewch chithau hefyd daleb siopa gwerth £10.

Os ydych chi’n gwybod am denant sy’n mynd y filltir ychwanegol er mwyn helpu eraill yna rydym eisiau clywed gennych! Dyddiad cau: 15/10/2021

Canlyniadau Cystadleuaeth Garddio NWH 2021

Mae’r pleidleisiau i mewn, mae’r beirniaid wedi siarad; mae enillwyr cystadleuaeth Garddio NWH wedi cael eu datgelu! 

Yr Ardd orau 

1af Tomos Williams, Cwm Teg 

2il (Cydradd) Paul Halford, Bryn Eglwys a Agnes Jones Cwrt, WM Hughes 

3ydd (Cydradd) Laszlo Keri, Llys y Coed, Jean Hayward Hafod y Parc a Ann Clegg Hafod y Parc 

Yr ardd sydd wedi gwella fwyaf  

1af Claire Davies, Y Gilan 

Y Lle / Gardd Gymunedol Orau 

1af (Cydradd) Pat Law a Geoff Palmer, Ty John Emrys, a preswylwyr Cwrt Taverners – Shirley Thomas, Val Conway, a David John Griffths 

2il (Cydradd) Brian Edwards, Monte Bre a preswylwyr St Mary’s 

3ydd Preswylwyr Llys y Coed – Brenda a Geoff Uttley, Donald Blackman, a Leslie Evans 

Yr ardd potiau orau  basgedi, bocsys enestri ac ati 

1af Liliana Owen, Llys y Coed 

2il Roger Sowersby, Llys y Coed 

Diolch i bawb a gymerodd ran, mae eich gerddi i gyd yn edrych yn anhygoel! 

Rydym eich angen i fod yn bencampwr llais y tenantiaid

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n Panel Tenantiaid a Chymunedau!  Gallech fod yn denant presennol i Tai Gogledd Cymru, neu’n aelod o’n Cymuned.

Budd

  • Cael dylanwad go iawn ar y gwasanaethau rydym yn eu darparu i denantiaid
  • Symud newid positif ymlaen
  • Dysgu sgiliau trosglwyddadwy newydd
  • Cyfarfod pobl newydd

“Mae wedi bod yn llawer o hwyl, ac yn ddiddorol iawn, i mi fod yn rhan o wneud penderfyniadau, a chael dylanwad dros lawer o bethau sy’n effeithio arnaf i’n uniongyrchol, yn y cartref lle rwy’n byw.

Peidiwch oedi i gymryd rhan, mae o werth chweil go iawn!”

Aelod sy’n denant – Carol 

Byddwn yn eich cefnogi

Ddim yn siŵr a oes gennych chi’r sgiliau iawn? Peidiwch â phoeni, byddwn yn eich cefnogi! Byddwch yn derbyn hyfforddiant a mentora i’ch helpu i dyfu eich set sgiliau.

Ddim yn siŵr a yw hyn ar eich cyfer chi?

Os nad ydych yn siŵr bod hyn ar eich cyfer chi, ond yn dal i fod eisiau dweud eich dweud, mae gennym gyfleoedd eraill i chi leisio eich barn.

I wybod mwy

Os hoffech wybod mwy am y rôl, neu am arwyddo i ymuno, cysylltwch ag Iwan ar [email protected] neu 01492 563232.