Cwrdd â'r Bwrdd

Roi wyneb i enw a darganfod mwy am aelodau ein Byrddau a Phwyllgorau Rheoli.

Gallwch gael gwybod mwy am bob aelod drwy glicio ar eu henwau.

Neidio i...

Bwrdd Grŵp

Ymunodd: Medi 2017

Mae Tom wedi treulio dros 40 mlynedd yn y sector tai a gofal. Dechreuodd ei yrfa fel gweithiwr cymunedol yng  nghanol dinas Caerlŷr ac ymddeolodd fel Prif Weithredwr Midland Heart, un o’r sefydliadau tai a gofal mwyaf yn y DU, yn 2012. Mae Tom wedi bod yn gadeirydd ac aelod anweithredol ar nifer o fyrddau tai a gofal a gweithgorau cenedlaethol. Mae'n gyn-Gadeirydd HACT ac Emmaus. Ef yw Cadeirydd Llywodraethu y Plus Dane Group, mae’n un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Mayday, aelod o fwrdd golygyddol Thinkhouse, ac yn aelod sylfaen o SHOUT yr ymgyrch dros dai cymdeithasol. Yn 2009 dyfarnwyd Doethuriaeth Anrhydeddus i Tom gan Brifysgol Birmingham am ei arweinyddiaeth yn y sector tai.
Tom Murtha
Cadeirydd y Grŵp
Darllen mwy
Ymunodd: Gorffennaf 2015

Mae gan Janet brofiad eang o weithio yn y sector tai cymdeithasol, gan gynnwys gweithio i Gyngor Dinas Lerpwl a Riverside a darlithio ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Mae hi hefyd wedi gweithio fel hyfforddwr llawrydd, gwirfoddoli yn Affrica gyda VSO a’i swydd olaf cyn ymddeol oedd gweithio fel arolygydd tai gyda'r Comisiwn Archwilio yn Lloegr.
Janet Roberts

Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Bill yn Gyfrifydd Siartredig Ardystiedig ac yn gweithio fel Rheolwr Cyllid ym Mhrifysgol Bangor gyda chyfrifoldeb am drafodion ariannol o ddydd i ddydd o fewn y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithasol. Cyn hynny bu’n Rheolwr Cyllid/Ysgrifennydd y Cwmni yn y Ganolfan Datblygu Rheolaeth ym Mangor.
William (Bill) Farnell
Is-Gadeirydd
Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Christopher yn Gyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig ac yn Gyfarwyddwr Technegol gyda Arlingclose Limited, cwmni o ymgynghorwyr trysorlys annibynnol sy'n rhoi cyngor ariannol ac arbenigedd ariannu cyfalaf ar gyfer y trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Cyn hynny bu’n gweithio i Gyngor Sir Clwyd a Chyngor Sir Ddinbych lle'r oedd yn Brif Gyfrifydd Rheoli.
Christopher Taylor

Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Ian yn bartner gyda Brabners LLP ac mae'n arbenigo mewn cynghori’r sector tai cymdeithasol a chleientiaid eraill ar reoli tai, eiddo ac anghydfod ac ymgyfreitha masnachol, ymgyfreitha cysylltiedig â chyflogaeth ac adolygiadau barnwrol ac achosion hawliau dynol. Mae'n gyfryngwr cymwysedig ac yn aelod o CIH a'r Gymdeithas Ymgyfreitha Eiddo.
Ian Alderson

Darllen mwy
Ymunodd: Gorffennaf 2015

Mae Carol yn hunangyflogedig ac yn gwneud a gwerthu celf, crefftau a dodrefn trwy uned siop a agorwyd yn ddiweddar ym Mae Colwyn. Mae hi hefyd wedi gweithio fel tiwtor cymunedol ac artist preswyl.
Carol Downes
Is-gadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Landlordiaid
Darllen mwy
Ymunodd: Mai 2019

Mae Sian yn aelod o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf., Cymdeithas er Budd Cymunedol sy'n eiddo i'w Gyflogeion ac sy'n gweithredu'r gwasanaethau hyn yn Sir y Fflint. Mae gan Sian BSc ac MSc yn ei maes ac o fewn ei rôl fel Rheolwr Datblygu Hamdden mae ganddi gyfrifoldeb am yr holl wasanaethau hamdden, chwaraeon a datblygu cymunedol. Mae ganddi gyfrifoldeb cwmni dros y swyddogaeth Adnoddau Dynol o fewn y sefydliad, sy'n gyfrifol am y Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer prynu gwasanaethau Adnoddau Dynol yn ôl. Mae ganddi brofiad mewn Llywodraeth Leol a Menter Gymdeithasol ac mae'n llywodraethwr ysgol. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad mewn rolau rheoli / arwain. Mae gan Sian angerdd dros ddarparu gwasanaethau cymunedol gwych a diddordeb arbennig mewn datblygu pobl, gan hyfforddi i ddod yn ymarferydd NLP cymwys y llynedd. Mae hi'n gwirfoddoli fel mentor i rwydwaith WISH ac mae'n mwynhau cefnogi merched yn eu rolau i fod y gorau y gallant fod.
Sian Williams

Darllen mwy
Ymunodd: Ionawr 2018

Ar hyn o bryd mae Dylan yn Bennaeth Cyfrifeg Ariannol ym Mhrifysgol Bangor ac mae ganddo ystod eang o sgiliau cyfrifeg rheolaeth ac ariannol. Mae ganddo hefyd brofiad rheoli archwilio mewnol ac allanol helaeth ynghyd â phrofiad ymarferol o gydymffurfio gyda systemau rheoleiddiol a llywodraethu gan weithio yn y gorffennol yn PricewaterhouseCoopers a WaterfordWedgwood. Hyfforddodd Dylan gyda’r Archwiliad Dosbarth yng ngogledd Cymru ac mae'n siaradwr Cymraeg rhugl. Mae gan Dylan radd mewn Cyllid a Chyfrifyddu Ewropeaidd ac mae'n aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg.
Dylan James
Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg
Darllen mwy

Panel Tenantiaid a Chymunedau

Ymunodd: Gorffennaf 2015

Mae gan Janet brofiad eang o weithio yn y sector tai cymdeithasol, gan gynnwys gweithio i Gyngor Dinas Lerpwl a Riverside a darlithio ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Mae hi hefyd wedi gweithio fel hyfforddwr llawrydd, gwirfoddoli yn Affrica gyda VSO a’i swydd olaf cyn ymddeol oedd gweithio fel arolygydd tai gyda'r Comisiwn Archwilio yn Lloegr.
Janet Roberts

Darllen mwy
Ymunodd: Gorffennaf 2015

Mae Carol yn hunangyflogedig ac yn gwneud a gwerthu celf, crefftau a dodrefn trwy uned siop a agorwyd yn ddiweddar ym Mae Colwyn. Mae hi hefyd wedi gweithio fel tiwtor cymunedol ac artist preswyl.
Carol Downes
Is-gadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Landlordiaid
Darllen mwy
Ymunodd: Mai 2019

Mae Sian yn aelod o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf., Cymdeithas er Budd Cymunedol sy'n eiddo i'w Gyflogeion ac sy'n gweithredu'r gwasanaethau hyn yn Sir y Fflint. Mae gan Sian BSc ac MSc yn ei maes ac o fewn ei rôl fel Rheolwr Datblygu Hamdden mae ganddi gyfrifoldeb am yr holl wasanaethau hamdden, chwaraeon a datblygu cymunedol. Mae ganddi gyfrifoldeb cwmni dros y swyddogaeth Adnoddau Dynol o fewn y sefydliad, sy'n gyfrifol am y Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer prynu gwasanaethau Adnoddau Dynol yn ôl. Mae ganddi brofiad mewn Llywodraeth Leol a Menter Gymdeithasol ac mae'n llywodraethwr ysgol. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad mewn rolau rheoli / arwain. Mae gan Sian angerdd dros ddarparu gwasanaethau cymunedol gwych a diddordeb arbennig mewn datblygu pobl, gan hyfforddi i ddod yn ymarferydd NLP cymwys y llynedd. Mae hi'n gwirfoddoli fel mentor i rwydwaith WISH ac mae'n mwynhau cefnogi merched yn eu rolau i fod y gorau y gallant fod.
Sian Williams

Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Christopher yn Gyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig ac yn Gyfarwyddwr Technegol gyda Arlingclose Limited, cwmni o ymgynghorwyr trysorlys annibynnol sy'n rhoi cyngor ariannol ac arbenigedd ariannu cyfalaf ar gyfer y trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Cyn hynny bu’n gweithio i Gyngor Sir Clwyd a Chyngor Sir Ddinbych lle'r oedd yn Brif Gyfrifydd Rheoli.
Christopher Taylor

Darllen mwy

Domus Cambria

Iwan Prys Jones (Annibynnol)

Darllen mwy

Pwyllgor Archwilio a Risg

Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Christopher yn Gyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig ac yn Gyfarwyddwr Technegol gyda Arlingclose Limited, cwmni o ymgynghorwyr trysorlys annibynnol sy'n rhoi cyngor ariannol ac arbenigedd ariannu cyfalaf ar gyfer y trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus a phreifat. Cyn hynny bu’n gweithio i Gyngor Sir Clwyd a Chyngor Sir Ddinbych lle'r oedd yn Brif Gyfrifydd Rheoli.
Christopher Taylor

Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Bill yn Gyfrifydd Siartredig Ardystiedig ac yn gweithio fel Rheolwr Cyllid ym Mhrifysgol Bangor gyda chyfrifoldeb am drafodion ariannol o ddydd i ddydd o fewn y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithasol. Cyn hynny bu’n Rheolwr Cyllid/Ysgrifennydd y Cwmni yn y Ganolfan Datblygu Rheolaeth ym Mangor.
William (Bill) Farnell
Is-Gadeirydd
Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Ian yn bartner gyda Brabners LLP ac mae'n arbenigo mewn cynghori’r sector tai cymdeithasol a chleientiaid eraill ar reoli tai, eiddo ac anghydfod ac ymgyfreitha masnachol, ymgyfreitha cysylltiedig â chyflogaeth ac adolygiadau barnwrol ac achosion hawliau dynol. Mae'n gyfryngwr cymwysedig ac yn aelod o CIH a'r Gymdeithas Ymgyfreitha Eiddo.
Ian Alderson

Darllen mwy
Ymunodd: Ionawr 2018

Ar hyn o bryd mae Dylan yn Bennaeth Cyfrifeg Ariannol ym Mhrifysgol Bangor ac mae ganddo ystod eang o sgiliau cyfrifeg rheolaeth ac ariannol. Mae ganddo hefyd brofiad rheoli archwilio mewnol ac allanol helaeth ynghyd â phrofiad ymarferol o gydymffurfio gyda systemau rheoleiddiol a llywodraethu gan weithio yn y gorffennol yn PricewaterhouseCoopers a WaterfordWedgwood. Hyfforddodd Dylan gyda’r Archwiliad Dosbarth yng ngogledd Cymru ac mae'n siaradwr Cymraeg rhugl. Mae gan Dylan radd mewn Cyllid a Chyfrifyddu Ewropeaidd ac mae'n aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg.
Dylan James
Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg
Darllen mwy