Cwrdd â'r Bwrdd

Roi wyneb i enw a darganfod mwy am aelodau ein Byrddau a Phwyllgorau Rheoli.

Gallwch gael gwybod mwy am bob aelod drwy glicio ar eu henwau.

Neidio i...

Bwrdd Grŵp

Ymunodd: Ionawr 2020

Mae Catherine yn Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Grŵp Muir yng Nghaer. Yn flaenorol, bu Catherine yn gweithio yn GreenSquare fel Cyfarwyddwr Gweithredol (Datblygu Sefydliadol a Gwasanaethau Corfforaethol) yn Wiltshire a chyn hynny fel Cyfarwyddwr Cymorth Busnes gyda Synergy Housing yn Dorset. Mae gan Catherine flynyddoedd lawer o brofiad yn y maes tai a gweithio i awdurdod lleol ym myd addysg, gwasanaethau cymdeithasol a’r gwasanaeth tân ac achub. Mae Catherine yn Gadeirydd Llywodraethwyr yn Ysgol Sant Dunawd ym Mangor-is-y-coed. Mae gan Catherine Radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) ac mae'n Ysgrifennydd a Gweinyddwr Siartredig (ACIS).
Catherine Dixson
Cadeirydd
Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Bill yn Gyfrifydd Siartredig Ardystiedig ac yn gweithio fel Rheolwr Cyllid ym Mhrifysgol Bangor gyda chyfrifoldeb am drafodion ariannol o ddydd i ddydd o fewn y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithasol. Cyn hynny bu’n Rheolwr Cyllid/Ysgrifennydd y Cwmni yn y Ganolfan Datblygu Rheolaeth ym Mangor.
William (Bill) Farnell
Is-Gadeirydd
Darllen mwy
Ymunodd: Gorffennaf 2015

Mae gan Janet brofiad eang o weithio yn y sector tai cymdeithasol, gan gynnwys gweithio i Gyngor Dinas Lerpwl a Riverside a darlithio ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Mae hi hefyd wedi gweithio fel hyfforddwr llawrydd, gwirfoddoli yn Affrica gyda VSO a’i swydd olaf cyn ymddeol oedd gweithio fel arolygydd tai gyda'r Comisiwn Archwilio yn Lloegr.
Janet Roberts

Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Ian yn bartner gyda Brabners LLP ac mae'n arbenigo mewn cynghori’r sector tai cymdeithasol a chleientiaid eraill ar reoli tai, eiddo ac anghydfod ac ymgyfreitha masnachol, ymgyfreitha cysylltiedig â chyflogaeth ac adolygiadau barnwrol ac achosion hawliau dynol. Mae'n gyfryngwr cymwysedig ac yn aelod o CIH a'r Gymdeithas Ymgyfreitha Eiddo.
Ian Alderson

Darllen mwy
Ymunodd: Mai 2019

Mae Sian yn aelod o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf., Cymdeithas er Budd Cymunedol sy'n eiddo i'w Gyflogeion ac sy'n gweithredu'r gwasanaethau hyn yn Sir y Fflint. Mae gan Sian BSc ac MSc yn ei maes ac o fewn ei rôl fel Rheolwr Datblygu Hamdden mae ganddi gyfrifoldeb am yr holl wasanaethau hamdden, chwaraeon a datblygu cymunedol. Mae ganddi gyfrifoldeb cwmni dros y swyddogaeth Adnoddau Dynol o fewn y sefydliad, sy'n gyfrifol am y Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer prynu gwasanaethau Adnoddau Dynol yn ôl. Mae ganddi brofiad mewn Llywodraeth Leol a Menter Gymdeithasol ac mae'n llywodraethwr ysgol. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad mewn rolau rheoli / arwain. Mae gan Sian angerdd dros ddarparu gwasanaethau cymunedol gwych a diddordeb arbennig mewn datblygu pobl, gan hyfforddi i ddod yn ymarferydd NLP cymwys y llynedd. Mae hi'n gwirfoddoli fel mentor i rwydwaith WISH ac mae'n mwynhau cefnogi merched yn eu rolau i fod y gorau y gallant fod.
Sian Williams

Darllen mwy
Ymunodd: Ionawr 2018

Ar hyn o bryd mae Dylan yn Bennaeth Cyfrifeg Ariannol ym Mhrifysgol Bangor ac mae ganddo ystod eang o sgiliau cyfrifeg rheolaeth ac ariannol. Mae ganddo hefyd brofiad rheoli archwilio mewnol ac allanol helaeth ynghyd â phrofiad ymarferol o gydymffurfio gyda systemau rheoleiddiol a llywodraethu gan weithio yn y gorffennol yn PricewaterhouseCoopers a WaterfordWedgwood. Hyfforddodd Dylan gyda’r Archwiliad Dosbarth yng ngogledd Cymru ac mae'n siaradwr Cymraeg rhugl. Mae gan Dylan radd mewn Cyllid a Chyfrifyddu Ewropeaidd ac mae'n aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg.
Dylan James
Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg
Darllen mwy
Ymunodd: Medi 2020

Sarah yw Pennaeth Ymgynghoriaeth Pennington Choices, gan ddarparu cefnogaeth strategol i sefydliadau ar draws ystod o sectorau ledled y DU. Cyn hynny, bu Sarah yn gweithio yn Muir Housing Group fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth Busnes a Phennaeth Newid Strategol ar gyfer Heddlu a Gwasanaeth Tân Swydd Gaer. Mae gan Sarah flynyddoedd lawer o brofiad ar draws y sectorau cyhoeddus a dielw gan arwain rhaglenni newid digidol a sefydliadol cymhleth ac ar raddfa fawr. Treuliodd Sarah wyth mlynedd gyda'r Comisiwn Archwilio fel Arolygydd Asesu Corfforaethol ac Arbenigwr Perfformiad, yn ogystal ag amser gydag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a Swyddfa'r Cabinet fel Adolygydd Sicrwydd Porth ar gyfer prosiectau llywodraeth sylweddol. Sarah yw Is-gadeirydd Rhwydwaith Merched mewn Tai Cymdeithasol (NW) ac mae'n aelod o'r Sefydliad Rheoli Risg. Mae ganddi Radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) a Gradd Anrhydedd ar y Cyd.
Sarah Davies

Darllen mwy
Ymunodd: Medi 2020

26Mae Derwyn yn Bensaer Siartredig ac mae'n gweithio fel Landlord Corfforaethol yng Nghyngor Bwrdeistref Metropolitan Walsall ac mae'n arbenigo mewn Rheoli a Datblygu Ystadau o fewn yr Ystâd Gyhoeddus. Mae ganddo ystod eang o brofiad yn y sectorau Preifat a Chyhoeddus ar ôl gweithio yn y gorffennol fel Pennaeth Rheoli Eiddo a Gwasanaethau Asedau yng Nghyngor Conwy ac fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo a Champws ym Mhrifysgol Bangor.
Derwyn Owen

Darllen mwy

Panel Tenantiaid a Chymunedau

Ymunodd: Gorffennaf 2015

Mae gan Janet brofiad eang o weithio yn y sector tai cymdeithasol, gan gynnwys gweithio i Gyngor Dinas Lerpwl a Riverside a darlithio ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Mae hi hefyd wedi gweithio fel hyfforddwr llawrydd, gwirfoddoli yn Affrica gyda VSO a’i swydd olaf cyn ymddeol oedd gweithio fel arolygydd tai gyda'r Comisiwn Archwilio yn Lloegr.
Janet Roberts

Darllen mwy
Ymunodd: Mai 2019

Mae Sian yn aelod o'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf., Cymdeithas er Budd Cymunedol sy'n eiddo i'w Gyflogeion ac sy'n gweithredu'r gwasanaethau hyn yn Sir y Fflint. Mae gan Sian BSc ac MSc yn ei maes ac o fewn ei rôl fel Rheolwr Datblygu Hamdden mae ganddi gyfrifoldeb am yr holl wasanaethau hamdden, chwaraeon a datblygu cymunedol. Mae ganddi gyfrifoldeb cwmni dros y swyddogaeth Adnoddau Dynol o fewn y sefydliad, sy'n gyfrifol am y Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer prynu gwasanaethau Adnoddau Dynol yn ôl. Mae ganddi brofiad mewn Llywodraeth Leol a Menter Gymdeithasol ac mae'n llywodraethwr ysgol. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad mewn rolau rheoli / arwain. Mae gan Sian angerdd dros ddarparu gwasanaethau cymunedol gwych a diddordeb arbennig mewn datblygu pobl, gan hyfforddi i ddod yn ymarferydd NLP cymwys y llynedd. Mae hi'n gwirfoddoli fel mentor i rwydwaith WISH ac mae'n mwynhau cefnogi merched yn eu rolau i fod y gorau y gallant fod.
Sian Williams

Darllen mwy

Domus Cambria

Iwan Prys Jones (Annibynnol)

Darllen mwy

Pwyllgor Archwilio a Risg

Ymunodd: Ionawr 2018

Ar hyn o bryd mae Dylan yn Bennaeth Cyfrifeg Ariannol ym Mhrifysgol Bangor ac mae ganddo ystod eang o sgiliau cyfrifeg rheolaeth ac ariannol. Mae ganddo hefyd brofiad rheoli archwilio mewnol ac allanol helaeth ynghyd â phrofiad ymarferol o gydymffurfio gyda systemau rheoleiddiol a llywodraethu gan weithio yn y gorffennol yn PricewaterhouseCoopers a WaterfordWedgwood. Hyfforddodd Dylan gyda’r Archwiliad Dosbarth yng ngogledd Cymru ac mae'n siaradwr Cymraeg rhugl. Mae gan Dylan radd mewn Cyllid a Chyfrifyddu Ewropeaidd ac mae'n aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg.
Dylan James
Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg
Darllen mwy
Ymunodd: Rhagfyr 2016

Mae Bill yn Gyfrifydd Siartredig Ardystiedig ac yn gweithio fel Rheolwr Cyllid ym Mhrifysgol Bangor gyda chyfrifoldeb am drafodion ariannol o ddydd i ddydd o fewn y Coleg Busnes, Y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithasol. Cyn hynny bu’n Rheolwr Cyllid/Ysgrifennydd y Cwmni yn y Ganolfan Datblygu Rheolaeth ym Mangor.
William (Bill) Farnell
Is-Gadeirydd
Darllen mwy
Ymunodd: Medi 2020

Sarah yw Pennaeth Ymgynghoriaeth Pennington Choices, gan ddarparu cefnogaeth strategol i sefydliadau ar draws ystod o sectorau ledled y DU. Cyn hynny, bu Sarah yn gweithio yn Muir Housing Group fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymorth Busnes a Phennaeth Newid Strategol ar gyfer Heddlu a Gwasanaeth Tân Swydd Gaer. Mae gan Sarah flynyddoedd lawer o brofiad ar draws y sectorau cyhoeddus a dielw gan arwain rhaglenni newid digidol a sefydliadol cymhleth ac ar raddfa fawr. Treuliodd Sarah wyth mlynedd gyda'r Comisiwn Archwilio fel Arolygydd Asesu Corfforaethol ac Arbenigwr Perfformiad, yn ogystal ag amser gydag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a Swyddfa'r Cabinet fel Adolygydd Sicrwydd Porth ar gyfer prosiectau llywodraeth sylweddol. Sarah yw Is-gadeirydd Rhwydwaith Merched mewn Tai Cymdeithasol (NW) ac mae'n aelod o'r Sefydliad Rheoli Risg. Mae ganddi Radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) a Gradd Anrhydedd ar y Cyd.
Sarah Davies

Darllen mwy
Ymunodd: Medi 2020

26Mae Derwyn yn Bensaer Siartredig ac mae'n gweithio fel Landlord Corfforaethol yng Nghyngor Bwrdeistref Metropolitan Walsall ac mae'n arbenigo mewn Rheoli a Datblygu Ystadau o fewn yr Ystâd Gyhoeddus. Mae ganddo ystod eang o brofiad yn y sectorau Preifat a Chyhoeddus ar ôl gweithio yn y gorffennol fel Pennaeth Rheoli Eiddo a Gwasanaethau Asedau yng Nghyngor Conwy ac fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo a Champws ym Mhrifysgol Bangor.
Derwyn Owen

Darllen mwy