Materion Ariannol

Mae’r adran hon yn cynnig cyngor ar sut y gallwch arbed arian, cael gafael ar fenthyciadau fforddiadwy a gwella eich sefyllfa ariannol.

Bydd ein Tîm Cynhwysiant Ariannol, sydd wedi’u hyfforddi i roi cyngor a chymorth ar faterion ariannol i bob un o’n tenantiaid, yn gallu rhoi cymorth pellach i chi ar y materion hyn.  Os na allant hwy wneud hynny byddant yn gwybod am rywun a fydd yn gallu eich helpu!

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o’r wybodaeth isod, cysylltwch â’r Tîm Rhenti ar 01492 572727 neu [email protected].

Fy Nghartref – Yswiriant Cynnwys Cartref  Dangos mwy o wybodaeth

My Home insuranceEfallai na fydd eiddo personol eich cartref yn cael ei gynnwys fel rhan o’r cytundeb tenantiaeth. Mae’n syniad da ystyried beth fyddai’n rhan o bolisi yswiriant cynnwys cartref er mwyn eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch a oes angen un arnoch.

Mae yswiriant cynnwys cartref wedi’i gynllunio er mwyn helpu i amddiffyn eich eiddo. Waeth pa mor ofalus ydych chi, mae risg bob amser y gallai eich eiddo gael ei dorri, ei ddifrodi neu ei ddwyn felly gall yswiriant cynnwys cartref helpu i roi tawelwch meddwl i chi.

Er mwyn eich helpu i benderfynu a yw yswiriant cynnwys cartref yn iawn i chi, mae Tai Gogledd Cymru wedi ymuno â Thistle Tenant Risks, ac Allianz Insurance plc sy’n darparu Cynllun Yswiriant Cynnwys Fy Nghartref (‘My Home Contents Insurance Scheme’), sef polisi Yswiriant Cynnwys arbennig i Denantiaid.

Gall y Cynllun Yswiriant Cynnwys Fy Nghartref gynnig yswiriant i chi ar gyfer cynnwys eich cartref sy’n darparu yswiriant ar gyfer eitemau fel dodrefn, carpedi, dillad gwely, llenni, dillad, eitemau trydanol, gemwaith, lluniau ac addurniadau.

  • Sut mae cael gwybodaeth bellach?
  • Gofynnwch i’ch swyddog tai lleol am becyn cais

Ffoniwch Thistle Tenant Risks ar 0345 450 7288
Fel arall, ewch i www.thistlemyhome-cymru.co.uk i gael mwy o wybodaeth neu i ofyn iddyn nhw eich ffonio chi nôl.

Mae’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol a Tai Cymunedol Cymru yn Gynrychiolwyr Penodedig o Thistle Insurance Services Cyf. Mae Thistle Insurance Services Limited wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol FRN 310419. Brocer Lloyd’s. Wedi’i gofrestru yn Lloegr o dan Rhif 00338645. Swyddfa gofrestredig: Rossington’s Business Park, West Carr Road, Retford, Swydd Nottingham, DN22 7SW. Mae Thistle Insurance Services Ltd yn rhan o Grŵp PIB.

Help gyda phroblemau dyled Dangos mwy o wybodaeth

Gellir cael gwahanol fathau o ddyled, megis ôl-ddyledion rhent, biliau cyfleustodau heb eu talu neu anhawster i ad-dalu benthyciadau. Gall nifer o ffactorau gwahanol achosi dyled megis salwch, colli swydd, gostyngiad mewn budd-daliadau neu berthynas yn chwalu.

Gallwch gynnig cyngor a help i chi ddod o hyd i ateb synhwyrol i’ch problem ariannol. Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag asiantaethau eraill megis y Ganolfan Cyngor ar Bopeth, Shelter Cymru, Undeb Credyd Cambrian, National Debt Line, Step Change, a fydd yn gallu rhoi cyngor am ddim i chi ar hawliau lles, budd-daliadau neu ddyledion eraill. Mae yna rywun i’ch helpu bob amser.

Benthycwyr arian didrwydded Dangos mwy o wybodaeth

Mae benthyciwr arian didrwydded yn codi cyfraddau llog uchel iawn ac weithiau yn defnyddio bygythiadau a thrais i ddychryn pobl nad ydynt yn gallu ad-dalu eu benthyciad. Gallwch roi gwybod am fenthyciwr arian didrwydded yn gyfrinachol i’r Tîm Benthyca Arian drwy ffonio 0300 123 3311 / Anfon e-bost at [email protected]

Gwasanaethau Ariannol gan yr Undeb Credyd Cambrian Dangos mwy o wybodaeth

Mae Undeb Credyd Cambrian yn fudiad ariannol cydweithredol cymunedol, ac sy’n eiddo i’w haelodau. Mae’r Undeb Credyd yn darparu ystod eang o wasanaethau ariannol i unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yng Ngogledd Cymru.

Mae eu gwasanaethau yn cynnwys cyfrifon cynilo (cyfrifon cynilo Nadolig i helpu i gyllidebu ar gyfer adeg fwyaf drud y flwyddyn!), benthyca darbodus ac ad-daliadau fforddiadwy ar fenthyciadau. Cliciwch ar www.northwalescu.co.uk/cy/index am fanylion pellach.

Trefnu cyfrif banc sylfaenol Dangos mwy o wybodaeth

Mae cyfrifon banc sylfaenol yn cynnig lle cyfleus i gadw’r arian sydd ei angen arnoch bob dydd. Gallwch drefnu i’ch cyflog, Pensiwn y Wladwriaeth a budd-daliadau neu gredydau treth gael eu talu i mewn i gyfrif banc sylfaenol. Gallwch hefyd dalu sieciau neu arian parod i mewn i’r cyfrif am ddim, a threfnu ‘debydau uniongyrchol’ ar gyfer talu biliau rheolaidd yn awtomatig o’ch cyfrif.

Ni allwch godi mwy o arian na’r swm o arian sydd yn eich cyfrif (‘mynd i orddrafft’). Am y rheswm hwn, mae cyfrifon banc sylfaenol yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n poeni am orwario.

Bydd angen cyfrif banc sylfaenol i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Mae nifer o fanciau’r stryd fawr, cymdeithasau adeiladu ac Undebau Credyd yn cynnig cyfrifon banc sylfaenol. Os hoffech gael cymorth i agor cyfrif banc, cysylltwch Mae nifer o fanciau’r stryd fawr, cymdeithasau adeiladu ac Undebau Credyd yn cynnig cyfrifon banc sylfaenol. Os hoffech gael cymorth i agor cyfrif banc, cysylltwch â’r Tîm Rhenti ar 01492 572727 neu [email protected].

Rhentu Llinell Ffôn Dangos mwy o wybodaeth

Efallai y byddwch yn gymwys i rentu llinell ffôn yn rhad gyda BT os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau. Ffoniwch BT ar 0800 800 864 (8am-6pm dydd Llun – dydd Gwener) i ofyn am ffurflen gais BT Basic. Mae’n rhaid mai chi yw deiliad y cyfrif a enwir i wneud cais.

Ymchwilio i gyfleustodau Dangos mwy o wybodaeth

Mae costau ynni yn newid yn gyson, ac nid ydym yn gwybod o un flwyddyn i’r llall beth y byddwn yn ei dalu am nwy a thrydan. Dyna pam ei bod yn bwysig eich bod yn ymchwilio a gwneud yn siŵr eich bod yn cael y cytundeb gorau. Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau penodol, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael disgownt ar eich biliau ynni.

Biliau Dŵr Rhatach Dangos mwy o wybodaeth

Mae gan Dŵr Cymru gynlluniau i helpu pobl na allant fforddio i dalu eu biliau neu bobl sy’n derbyn rhai budd-daliadau penodol. Cysylltwch â Dŵr Cymru ar 0800 052 0145 neu ewch i http://www.dwrcymru.com/?sc_lang=cy-GB.

 

Os hoffech drafod unrhyw agwedd o’r wybodaeth isod, cysylltwch â’r Tîm Rhenti ar 01492 572727 neu [email protected].