Cwrdd â'r Tîm Rheoli

Roi wyneb i enw a darganfod mwy am aelodau ein Tîm Rheoli

Helena Kirk - Prif Weithredwr
Ymunodd Helena Kirk gyda Tai Gogledd Cymru fel Prif Weithredwr yn Hydref 2016. Mae Helena wedi gweithio yn y sector tai ers 1982, gan ennill profiad helaeth yn gweithio i awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig traddodiadol a rhai trosglwyddo stoc fel ei gilydd. Dechreuodd ei gyrfa mewn gwasanaeth cwsmeriaid rheng flaen ac mae wedi cynnwys tair swydd flaenorol fel Cyfarwyddwr yn Birmingham, Coventry a Henffordd. Cyn ymuno â Tai Gogledd Cymru roedd yn aelod o'r tîm Gweithredol ym Mhartneriaeth Tai Shoreline yn Swydd Lincoln am 6 blynedd. Ymunodd â Phartneriaeth Tai Shoreline yn 2010 gan ddychwelyd i swydd â chyfrifoldeb uniongyrchol am wasanaeth cwsmeriaid ar ôl 7 mlynedd yn gweithio mewn ymgynghoriaeth tai. Mae'n aelod o'r Sefydliad Tai Siartredig ac mae ganddi radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes.
Helena Kirk
Prif Weithredwr
Darllen mwy
Brett Sadler - Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Mae Brett Sadler wedi gweithio yn y sector tai yng Nghymru am 18 mlynedd mewn amrywiaeth o rolau arweinyddiaeth uwch, gan gynnwys Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae ganddo ddiddordeb brwd ym mhopeth digidol a sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y lefelau uchaf o wasanaeth sydd ar gael. Mae Brett yn Aelod Corfforaethol o'r Sefydliad Tai Siartredig, mae ganddo Radd Anrhydedd mewn Tai o Brifysgol Glyndŵr a chymhwyster ILM Lefel 5 mewn Hyfforddi a Mentora. Mae hefyd wedi cyflawni MBA drwy'r Brifysgol Agored.
Brett Sadler
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Darllen mwy
Jayne Owen - Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
Mae Jayne yn gyfrifydd cymwysedig (CIPFA) gyda 30 mlynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus, 5 mlynedd fel Trysorydd/Cyfarwyddwr Cyllid a chyn ymgymryd â’r swydd hon, bu Jayne yn cyflawni swydd Cyfarwyddwr Cyllid (Heddlu a Throsedd) ar gyfer Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf. Roedd y swyddi blaenorol hyn yn cynnwys cymhlethdod sylweddol, gydag atebolrwydd dros gyllidebau gwerth miliynau o bunnoedd ynghyd â chynghori ar y defnydd o'r adnoddau hynny. Mae ei meysydd arbenigedd yn cynnwys rheoli trysorlys, cynllunio ariannol, archwilio, caffael, comisiynu, gwerth am arian, trawsnewid sefydliadol a llywodraethu effeithiol. Cyn ymgymryd â’r swydd hon, bu Jayne yn gweithio fel Trysorydd i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Manceinion Fwyaf a chyn hynny swyddi amrywiol ar gyfer Cyngor Trafford. Mae hi'n cynnig ehangder o brofiad sy'n mynd y tu hwnt i'w harbenigedd ariannol yn enwedig, diwygio gwasanaethau cyhoeddus, gweithio mewn partneriaeth, strategaeth ystadau a rheoli perfformiad. Mae gyrfa Jayne wedi'i gwreiddio yn y sector cyhoeddus, gan ymboeni'n ddirfawr am rôl y sector cyhoeddus, gwirfoddol a mentrau cymdeithasol mewn cymdeithas.
Jayne Owen
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau
Darllen mwy