Grant Datblygiad Personol

Mae ein Grant Datblygiad Personol wedi cael ei ddatblygu er mwyn mynd i’r afael â rhwystrau ariannol a allai fod yn eich atal rhag cael mynediad i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Uchafswm y grant sydd ar gael yw £250

Mae enghreifftiau o’r hyn y gellir ei ariannu yn cynnwys:

 • Offer neu gyfarpar ar gyfer swydd neu gymhwyster e.e. pecyn trin gwallt neu lyfrau ar gyfer coleg
 • Ffioedd cwrs
 • Dillad ar gyfer cyfweliad

Ni all y canlynol gael eu hariannu:

 • Costau byw bob dydd fel biliau neu dâl rhent
 • Costau dros £250
 • Costau ôl-weithredol

Bod yn Gymwys

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn 16 oed neu’n hŷn ac yn byw mewn eiddo Tai Gogledd Cymru
 • Ni ddylai ymgeiswyr fod â hanes o ôl-ddyledion rhent sylweddol neu faterion rheoli tenantiaeth (fel ymddygiad gwrthgymdeithasol)
 • Dylai ymgeiswyr fod yn derbyn naill ai budd-dal prawf modd neu gredydau treth oherwydd incwm isel
 • Bydd ymgeiswyr sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl hefyd yn gymwys i wneud cais
 • Ni ddylai ymgeiswyr fod yn un o weithwyr Tai Gogledd Cymru

Bydd angen i chi ddangos ar y ffurflen gais sut y gallai’r grant eich helpu i gyflawni eich amcanion, a hefyd pa rwystrau/heriau y bydd yn eich helpu i’w goresgyn.

Os yn llwyddiannus bydd gofyn i chi ddarparu prawf o wariant ar gyfer pob pryniant a wneir gyda’r grant, e.e. derbynebau.

Nodwch fod ein Grant Datblygiad Personol yn gronfa gyfyngedig ac nid fydd pob cais sy’n cyflawni’r meini prawf yn llwyddo.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Iwan Evans ar 01492 562727 neu [email protected]