Yn gadarnhaol am bobl anabl

PADP_E_M

Mae gennym y symbol “dau dic” Canolfan Byd Gwaith Cadarnhaol o blaid pobl anabl. Mae hyn yn golygu ein bod wedi cael ein cydnabod fel lle cadarnhaol i weithio ar gyfer pobl anabl, ac wedi gwneud ymrwymiadau i gyflogi, cadw a datblygu pobl ag anableddau.

Y pump ymrwymiad yw:

  • Cyfweld pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf gofynnol ar gyfer swydd wag a’u hystyried ar sail eu galluoedd
  • Trafod gyda gweithwyr anabl, ar unrhyw adeg ond o leiaf unwaith y flwyddyn, yr hyn y gall y ddau barti ei wneud i sicrhau y gall gweithwyr anabl ddatblygu a defnyddio eu galluoedd
  • Gwneud pob ymdrech pan fydd gweithwyr yn mynd yn anabl i sicrhau eu bod yn aros mewn cyflogaeth
  • Cymryd camau i sicrhau bod pob gweithiwr yn datblygu’r lefel briodol o ymwybyddiaeth o anabledd sy’n angenrheidiol i wneud i’r ymrwymiadau hyn weithio
  • Adolygu’r ymrwymiadau hyn bob blwyddyn ac asesu’r hyn a gyflawnwyd, cynllunio ffyrdd o’u gwella a rhoi gwybod i’r gweithwyr a Chanolfan Byd Gwaith am gynnydd a chynlluniau yn y dyfodol