Gwasanaeth Allgymorth ac Ailsefydlu i Bobl Ddigartref

Byddwn yn cefnogi pobl sydd mewn sefyllfa fregus ac yn agored i niwed trwy ddarparu cyngor ar dai a chefnogaeth, er mwyn iddynt fedru dal gafael ar eu lle byw.

Bydd ein gwasanaeth Allgymorth ac Ailsefydlu yn estyn allan i helpu pobl sy’n agored i niwed trwy ddarparu lle i fyw a chyngor ar gyfer ailsefydlu eu hunain. Byddwn yn cefnogi pobl sydd ag anghenion cymhleth, ac yn gweithio gyda phobl ddigartref ar y stryd sy’n cael trafferth i gael tenantiaeth ac i ddal gafael ar denantiaeth wedyn.

Byddwn yn gweithio o gwmpas eich angen chi am gefnogaeth ac yn adolygu’n rheolaidd i weld beth ydych ei angen a gwneud yn sicr y gallwch gadw eich tenantiaeth. Byddwn yn darparu cyngor a chefnogaeth ac yn dod yn rheolaidd i gynnal sesiynau galw i mewn, lle cewch fwyd a lluniaeth, ddwywaith yr wythnos. (Gallwch hefyd gael bwyd a lluniaeth bob dydd oddi wrth ein hostel ni,  Hostel Santes Fair, ym Mangor, a’r offer y byddwch efallai ei angen wrth gysgu ar y stryd yn y gaeaf.)

Dyma beth allwn ni ei gynnig i chi:

  • Cymorth i ddod yn hyderus yn rheoli eich bywyd
  • Cymorth i ddod yn hyderus yn rheoli eich arian trwy gadw at gyllideb
  • Cefnogaeth i gael gofal iechyd a gofal cymdeithasol
  • Cefnogaeth i gysylltu gyda sefydliadau eraill sy’n rhoi cefnogaeth a chyngor
  • Cefnogaeth i gael addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd i wneud gwaith gwirfoddol
  • Cefnogaeth i ddod yn rhan o gymuned ehangach a’ch annog i ymuno gyda grwpiau a rhwydweithiau
  • Cefnogaeth i wneud cais am le i fyw ac i gysylltu gyda landlordiaid a hosteli
  • Cefnogaeth i’ch paratoi i symud ymlaen i’ch lle byw eich hunan
  • Cefnogaeth gyda threfnu gwasanaethau fel nwy a thrydan.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch ni ar 01492 572727 neu e-bostio [email protected].