Gwasanaethau Digartrefedd

Mae gan Tai Gogledd Cymru nifer o Wasanaethau Digartrefedd a all eich helpu os ydych yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Mae ein Tîm Adsefydlu ac Allgymorth wrth law i roi cyngor a chymorth ar dai mewn chwilio a chynnal llety. Rydym yn cefnogi pobl sydd ag anghenion cymhleth ac yn gweithio gyda digartref y stryd sy’n cael anhawster dod o hyd a chynnal eu tenantiaeth.

Mae gennym hefyd hosteli i’r digartref ar draws Gogledd Cymru sy’n darparu cymorth i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw’n annibynnol a symud ymlaen i’w llety eu hunain. Mae hostel Santes Fair ym Mangor hefyd yn cynnig gwasanaeth giât, gan gynnig bwyd, diod, dillad, pebyll a sachau cysgu yn ddyddiol i’r rhai sy’n ddigartref ar y stryd ym Mangor.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref, cysylltwch â ni drwy e-bostio [email protected], ymweld â’n swyddfa ym Mangor neu ffonio 01492 572727.