Cyfle Cyfartal

Mae Tai Gogledd Cymru wedi ymrwymo i gyfle cyfartal. Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried ar sail teilyngdod yn unig, heb ystyried oedran, rhyw, lliw, hil, anabledd, statws priodasol, crefydd, credoau, tueddfryd rhywiol neu darddiad ethnig neu genedlaethol.

Rydym yn falch o ddal bathodyn  ‘Cyflogwr’ Hyderus o ran Anabledd sy’n dangos ein hymrwymiad parhaus i sicrhau bod pobl anabl yn cael eu cefnogi a’u trin yn deg trwy bob cam o recriwtio a chyflogaeth gyda Tai Gogledd Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/collections/disability-confident-campaign