Manteision i’r Gweithwyr

Mae’n bwysig iawn i ni fod ein staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u gwobrwyo. Rydym hefyd yn deall nad dim ond beth sy’n mynd i mewn i’r cyfrif banc bob mis sy’n bwysig. Dyna pam rydym yn cynnig nifer o fanteision ychwanegol i staff, gan wneud Tai Gogledd Cymru yn lle gwych i weithio.

  • Ar gyfer staff amser llawn mae eich wythnos waith safonol yw 35 awr (40 awr ar gyfer ein staff masnachol). Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol, ynghyd a 8 gŵyl banc. Gallwch hefyd fanteisio ar bensiwn cyfrannol gyda’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol.
  • Rydym yn gefnogol iawn yn eich gyrfa. Os ydych yn dymuno gwella eich sgiliau yn y Gymraeg neu astudio am gymhwyster proffesiynol perthnasol cydnabyddedig yna mi gewch gymorth gennym ni.
  • Mae cael cydbwysedd da yn eich bywyd a’ch gwaith yn hanfodol os ydych i aros yn fodlon. Dyma pam ein bod yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg lle y gallwn.
  • Gwell tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu. Rydym yn gwybod ei bod yn bwysig i chi allu treulio amser gyda’ch teulu, felly rydym yn darparu gwell tâl mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu hefyd. Pan ddaw’r amser i fynd nôl i’r gwaith rydym hefyd yn cynnig darpariaeth o Cynllun Talebau Gofal Plant.
  • Mae eich iechyd a’ch lles yn bwysig i ni. Dyna pam rydyn ni’n talu am gynlluniau arian parod iechyd gweithwyr trwy BHSF fel y gallwch chi hawlio nôl am ofal iechyd arferol ac mewn argyfwng.
  • Rydym hefyd yn cynnig cymorth cwnsela ar-lein a dros y ffôn sydd ar gael i bawb trwy Care First gweithwyr.
  • Platfform Buddion Gweithwyr a ddarperir gan Sodexo. Bydd gennych fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, cartref a gardd, technoleg newydd, gwyliau, aelodaeth campfa a mwy trwy’r platfform buddion anhygoel hwn.

Ond nid dyna’r cyfan. Gallwch ddarllen rhestr lawn o’r manteision o weithio i Tai Gogledd Cymru yma:

Rhestr lawn o fudd-daliadau