Cwyn

Mae Tai Gogledd Cymru (TGC) wedi ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaeth. Ein nod yw egluro unrhyw faterion nad ydych yn sicr yn eu cylch.

Lawrlwythwch ein taflen Cwyno

Os yn bosibl, byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yr ydym wedi eu gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo yr ydym wedi methu a’i gyflenwi. Os byddwn yn cael rhywbeth yn anghywir, byddwn yn ymddiheuro, a lle bo modd byddwn yn ceisio unioni pethau. Rydym hefyd yn ceisio dysgu o’n camgymeriadau ac yn defnyddio’r wybodaeth a gawn i wella ein gwasanaethau.

Beth sy’n cael ei ystyried fel Cwyn?

Mae cwyn yn golygu nad yw cwsmer yn fodlon a’r gwasanaeth a gafwyd gan Tai Gogledd Cymru neu unrhyw un o’n contractwyr. Mae hyn yn cynnwys achlysuron lle rydych yn credu:

  • Ein bod wedi gwneud rhywbeth na ddylem fod wedi ei wneud
  • Nad ydym wedi gwneud rhywbeth y dylem fod wedi ei wneud
  • Bod ymddygiad un o weithwyr TGC (neu unrhyw un o’n contractwyr) wedi bod yn amhriodol
  • Nad yw gwasanaeth rydym yn ei ddarparu wedi cael ei gyflenwi yn uno[ a’r ansawdd, diogelwch, amlder neu gost disgwyliedig
  • Bod ein proses o wneud penderfyniadau wedi bod yn wallus
  • Bod TGC wedi gweithio y tu allan i bolisi neu brotocol

Beth nad yw’n cael ei gynnwys yn ein trefn gwyno?

  • Dyma’r cyswllt cyntaf ynghylch y mater
  • Nid yw’r ad ran iawn wedi cael y cyfle i fynd i’r afael a’r mater
  • Materion yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

Sut i wneud cwyn?

Ar-lein

E-bost: [email protected]

Ffôn: 01492 572727

Gan ysgrifennu llythyr i neu gan ymweld a unrhyw un o’n swyddfeydd.

Dylai cwyn gael ei wneud o fewn 6 mis i’r digwyddiad perthnasol. Fodd bynnag, gall fod eithriadau i hyn os oes rheswm da.

Gallwch lawrlwytho copi o Adroddiad Cwynion Tai Gogledd Cymru yma:

Adroddiad Cwynion Hyd 18 – Mawrth 19

Adroddiad Cwynion Ebrill – Medi 18

Adroddiad Cwynion 2017 – 2018

Adroddiad Cwynion 2016 – 2017

Adroddiad Cwynion 2015 – 2016