Hafod y Parc, Abergele

Kinmel Avenue, Abergele, Conwy, LL22 7LX, United Kingdom


Nodweddion Allweddol

 • Cegin wedi’i ffitio’n llawn, ystafell ymolchi ac ardal eistedd
 • Cawod Mynediad Gwastad
 • Lifftiau
 • Mynediad hawdd i gadeiriau olwyn
 • System mynediad drws diogel
 • Digon o le parcio ceir
 • Gofal a chefnogaeth ar gael am 24 awr
 • Ardaloedd cymunedol – nifer o lolfeydd preifat, ystafell fwyta / bwyty, ardal batio awyr agored


Disgrifiad Llawn

Hafod y Parc yw ein hail Gynllun Gofal Ychwanegol yng Nghonwy ac mae mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Anelir y cynllun at bobl 60 oed neu’n hŷn a chanddynt anghenion gofal a thai. Mae’n gyfle gwych i elwa ar ffordd o fyw annibynnol a diogel, a gefnogir gan ofal a chefnogaeth sy’n hyblyg ac wedi’u teilwra i’ch anghenion.

Fflatiau o ansawdd, wedi’u dylunio’n dda

Mae Hafod y Parc wedi’i adeiladu i gynllun cyfoes o safon eithriadol a safonau cynaliadwyedd uchel. Mae 49 fflat hunangynhwysol gyda 2 ac 1 ystafell wely. Fe’u dyluniwyd i’ch galluogi i barhau i fyw’n annibynnol yn eich cartref eich hun ac i wneud bywyd yn haws.

Mae rhai o’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • Cegin wedi’i ffitio’n llawn, ystafell ymolchi ac ardal eistedd
 • Cawod Mynediad Gwastad
 • Lifftiau
 • Mynediad hawdd i gadeiriau olwyn
 • System mynediad drws diogel
 • Digon o le parcio ceir
 • Gofal a chefnogaeth ar gael am 24 awr
 • Ardaloedd cymunedol – nifer o lolfeydd preifat, ystafell fwyta / bwyty, ardal batio awyr agored

Fideo Hafod y Parc

 

Gofal a Chefnogaeth

Ceir hyblygrwydd llwyr yn y gofal a ddarparwn. Anogwn y trigolion i fyw bywyd llawn a gweithgar a bydd cynllun gofal a chefnogaeth personol, os bydd ei angen, yn cael ei deilwra i’ch helpu chi i fyw mor annibynnol â phosibl yn y ffordd o’ch dewis. Mae’r tîm gofal profiadol ar y safle am 24 awr y dydd ac mae cyswllt larwm cymunedol gyda chefnogaeth 24 awr ar gael hefyd.

Lleoliad Hyfryd

Mae Hafod y Parc mewn lleoliad parc hardd a thawel ychydig oddi ar yr A55 yn Abergele, sef tref glan môr fechan ar arfordir Gogledd Cymru. Mae’r hen borthladd masnachu adeg y Rhufeiniaid hwn bellach yn adnabyddus am ei filltiroedd o dywod gwyn prydferth. Cafodd y dref ei henwi ar ôl yr afon Gele sy’n rhedeg drwy’r dref.

Mae gan Abergele sawl safle o ddiddordeb hanesyddol, gan gynnwys dwy fryngaer Oes Haearn yng Nghastell Cawr. Mae’n cynnig man cychwyn gwych i archwilio arfordir Gogledd Cymru, gan gynnig holl swyn cymuned fach.

Mae gan y dref agos at y traeth a chefn gwlad, ystod lawn o siopau lleol gan gynnwys archfarchnad fawr. Mae yno hefyd llyfrgell, canolfan nofio/chwaraeon, coleg, gorsaf drenau, ysbyty a’r cyfan ar lawr gwastad sy’n ei gwneud yn boblogaidd ar gyfer yr henoed a’r cartrefi ymddeol.

Ffordd o fyw

Mae’r gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden yn bwysig iawn i les pawb. Ceir ystod sylweddol o gyfleusterau i’w mwynhau yn Hafod y Parc, a rhaglen gyson o ddigwyddiadau sy’n darparu ar gyfer amrywiaeth o ddiddordebau.

Mae’r datblygiad hefyd yn cynnig:

 • Salon trin gwallt
 • Ystafell ymolchi a gynorthwyir ac i bampro
 • Ystafell golchi dillad
 • Cyfres o ystafelloedd gwely i westeion ar gyfer y teulu a ffrindiau
 • Stordy Sgwteri

Bydd y cynllun hyfryd hwn yn cynnig amgylchedd gwych i wneud ffrindiau newydd, diddanu’ch teulu a’ch ffrindiau, neu dim ond i ymlacio a mwynhau’r hyn sydd o’ch amgylch.


Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs)

Dim EPC ar gael ar hyn o bryd

Cynllun Llawr

Nid oes cynllun llawr ar gael ar hyn o bryd

Sut i Wneud Cais

Os hoffech unrhyw wybodaeth arall am Hafod y Parc neu os hoffech drefnu ymweliad, cysylltwch â ni ar 01492 572 727.

Neu gallwch gysylltu â Shelley Hughes, Rheolwr Cynllun Ychwanegol Hafod y Parc yn uniongyrchol ar 01745 827893 / 07899 966732 e-bost [email protected]