Barn ein staff

Does dim ffordd well i gael gwybod sut beth yw gweithio i Tai Gogledd Cymru na chlywed gan y bobl sy’n gweithio i ni eisoes.

Helen Williams

Uwch Swyddog Datblygu

Dechreuodd fy angerdd am faterion Tai yn ifanc gyda fy mhrofiad gwaith cyntaf yn yr ysgol uwchradd mewn swyddfa Gwerthwr Tai! Mi wnes i fwynhau 8 mlynedd yn gweithio gyda Gwerthwr Tai ond roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau gyrfa mwy heriol mewn maes technegol, sef yr Amgylchedd Adeiledig. Mi wnes i gais i’r Brifysgol yn 2010 fel myfyriwr aeddfed i astudio HNC mewn Tirfesur a chefais fy synnu ar yr ochr orau pan gefais lythyr derbyn gan John Moores Lerpwl. Mi wnes i gais am swydd dros dro yn Tai Gogledd Cymru fel trefnydd cynnal a chadw, ac egluro fy mwriad o fynychu’r Brifysgol un diwrnod llawn yr wythnos. Roedd y Gymdeithas yn gwbl gefnogol ac yn cytuno y gallwn weithio’n hyblyg. Roedd hi’n dipyn o her i fod yn fyfyriwr rhan amser, gweithio a jyglo bywyd teuluol gyda phlant ifanc ond roedd yn bosibl, gyda thipyn o ymroddiad a chynllunio allweddol! Roedd cael cyflogwr a oedd yn gefnogol ac yn caniatáu hyblygrwydd yn help aruthrol.

O’r fan honno, mi wnes i ragori ar fy astudiaethau, gan sicrhau fy HNC yn 2012 a symud ymlaen i radd dosbarth 1af mewn Rheoli Adeiladu yn 2015. Trwy ennill gwybodaeth o fewn fy ngradd, roeddwn i’n gallu cymhwyso sgiliau trosiannol yn fy man gwaith a chamu i wahanol swyddi fel gweinyddwr cartrefi fforddiadwy, cymorth datblygu a Syrfëwr Rheoli Asedau ac yna yn 2018, ymunais â’r tîm Datblygu. Rwyf bellach yn Uwch Swyddog Datblygu ac yn y camau olaf o symud ymlaen gydag Aelodaeth CIOB (Sefydliad Siartredig yr Adeiladwyr).

Mae fy swydd yn cynnwys adnabod cyfleoedd datblygu newydd a chyflawni prosiectau o’r camau cyntaf hyd at eu cwblhau. Rwy’n gweithio yn y swyddfa yn bennaf, ond yn mynychu cyfarfodydd safle gyda thimau prosiect yn rheolaidd, ac yn darparu cynrychiolaeth cleientiaid, gan gyfarfod efo ymgynghorwyr a rhanddeiliaid eraill. Mae’n rhoi ymdeimlad mawr o foddhad a chyflawniad wrth drosglwyddo eiddo a fydd yn gwella bywydau pobl a’n cymunedau.

Mae cymaint o rolau amrywiol yn y Sector Tai ac rwyf wedi mwynhau pob munud o symud ymlaen a dysgu agweddau newydd ar Dai Cymdeithasol a Thai Fforddiadwy. Rydym yn gwneud gwahaniaeth go iawn, naill ai drwy ateb y ffôn a datrys ymholiad tenant neu ddarparu cartrefi newydd o safon i bobl leol.

Hoffi beth rydych yn ei glywed? Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag i weld os oes swydd wag addas i chi.